11.Ulusal Pazarlama Kongresi

Son yılllarda büyük bir hızla farklılaşan dış çevre faktörlerine, pazarlama bilimi ve uygulamalarının verdiği tepki devrimsel nitelikteki değişimleri gündeme getirirken pazarlama kavramının sınırlarının yeniden tanımlandığı bir süreci de ortaya çıkarmıştır.

Bilginin kolay ve ucuz bir şekilde paylaşılıyor olması ve dinamik pazar yapısının da etkisiyle pazarlama; “Değer zinciri ağının” planlanması, oluşturulması ve yönetilmesi anlamında önemli misyonlar yüklenmiştir. Bu misyon, müşteri ile ilişkiyi sürekli kılabilmek adına, hem işletme içindeki birimlerin hem de işletmenin dışındaki tedarikçi, toptancı, perakendeci v.b. birimlerin birbirleriyle bütünleştirilmesini içermektedir.

Pazarlama, artık sadece müşterilerle işbirliğini hedefleyen bir olgu olmaktan çıkmış özellikle tedarikçilerle de ilişkilerin yönetilmesi anlamında görevler üstlenmiştir ve bu durum tedarik zincirinin etkinliğini önemli derecede güçlendirmektedir. Bu kapsamda pazarlama, pazarlama bilgi sistemlerinin, işletmeler arası bütünleşmenin, eğitimin, risk ve yatırım analizlerinin, Değer zincirine ilişkin ekonomik ve sosyal etkinliklerin, çatışmaya ilişkin çözüm yönetiminin gerçekleştirilmesinden yönetsel anlamda sorumlu olmaya başlamıştır.

Özetle tanımlanmaya çalışılan bu olgular, küreselleşmenin de etkisiyle büyük bir hızla gelişmeye devam etmekte ve örgüt yapılarını da önemli derecede etkilemektedir. Ağ sistemleri olarak tanımlanan ve klasik yapılardan çok farklı özellikler gösteren bu yapılanmaların en temel özelliği hem işletme içi hem de işletme dışı bütünleşmeyi kolaylaştırıcı unsurlar olmalarıdır.

Pazarlamaya ilişkin tüm etkinliklerde Değer yaratmak kavramının ön plana geçmesi, rekabetçi üstünlüğün sürdürülebilir olmasında büyük bir öneme sahiptir. Bu olgu, Türkiye’deki pazarlama akademisyenlerini ve uygulamacılarını da etkilemekte, pazarlamacılardan işletmenin tüm fonksiyonlarını etkilemeye yönelik Değer yaratmaları ve işletme yönetimine bu yönde katkıda bulunmaları beklenmektedir.

İnsanlık tarihinin ve Anadolu’nun en eski liman ve ticaret kentlerinden İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu tarafından 2006 yılında düzenlenecek olan “11. Ulusal Pazarlama Kongresi” için “Pazarlamada Değer Yaratmak” ana teması benimsenerek, bu konunun pazarlama fonksiyonları kapsamında hem teorik hem de uygulama anlamında tartışılması hedeflenmiştir.

Bu doğrultuda, “Pazarlamada Değer Yaratmak” başlığı kapsamında hazırlayacağınız Değerli tebliğlerinizle 11. Ulusal Pazarlama Kongresine katkıda bulunmanızı bekliyor ve sizleri İzmir’de aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı belirtmek istiyoruz.

Bağlantı: http://web.deu.edu.tr/maritime/pazarlama2006.html